Fotolog de He Runs Away

He Runs Away (foto Dubai Racing club)

He Runs Away (foto Dubai Racing club)

La foto de Michele MacDonald muestra a He Runs Away, en segundo plano, saliendo de las gateras.